പ്രധാന താള്‍ -> ഡയറക്ടര്മാര്‍
ഡയറക്ടര്മാര്‍ PDF Print E-mail


ക്രമ നമ്പര്‍

പേര്

കാലാവധി

1

ശ്രീ .പി.കെ.സെയ്ത് മുഹമ്മദ്‌

01.09.1967 – 24.04.1968

2

ശ്രീ .എസ്.അപ്പാദുരൈ അയ്യര്‍

25.04.1968 – 31.05.1968

3

ശ്രീ .കെ.അനന്തന്‍പിള്ള

01.06.1968 – 24.01.1969

4

ശ്രീ .കെ.വി.തോമസ്‌

25.01.1969 – 25.11.1969

5

ശ്രീ .വേലായുധന്‍ നായര്‍ .വി

26.11.1969 – 12.11.1970

6

ശ്രീ .കെ.എം. എബ്രഹാം

13.11.1970 – 20.12.1970

7

ശ്രീ .കെ.പി.തേവന്‍

21.12.1970 – 20.11.1973

8

ശ്രീ .വി.കെ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍

21.11.1973 – 31.03.1980

9

ശ്രീ .കെ.എസ്. കൃഷ്ണപിള്ള

01.04.1980 – 30.06.1980

10

ശ്രീ .വി.കെ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍

01.07.1980 – 31.05.1981

11

ശ്രീ .കെ.മാധവന്‍ പിള്ള

01.06.1981 – 30.05.1986

12

ശ്രീ .സി.വി.തോമസ്‌

01.06.1986 – 31.01.1990

13

ശ്രീ.കെ.പി.മുഹമ്മദ്‌

01.02.1990 – 31.08.1993

14

ശ്രീ.ജി.കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

01.09.1993 – 30.04.1995

15

ശ്രീ.കെ.എന്‍.ഗോപിനാഥനാചാരി

01.05.1995 – 30.04.1996

16

ശ്രീ..ശശിധരന്‍ നായര്‍

01.05.1996 – 31.01.2001

17

ശ്രീ.പി.കെ.വിജയന്‍(ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍ചാര്‍ജ്ജ് )

01.02.2001 – 28.03.2003

18

ശ്രീമതി.വി..സരളമ്മ(ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍ചാര്‍ജ്ജ് )

29.03.2003 – 12.10.2003

19

ശ്രീ.കെ.സുരേഷ് കുമാര്‍,..എസ്

13.10.2003 – 29.09.2004

20

ശ്രീ..അയ്യപ്പന്‍ ,..എസ്

30.09.2004 – 28.04.2005

21

ശ്രീ..ഷാജഹാന്‍ ,..എസ്

29.04.2005 – 31.07.2006

22

ശ്രീ.ററി.ററി.ആന്റണി ,..എസ്

31.07.2006 – 11.09.2007

23

ശ്രീ.അശ്വനികുമാര്‍ റായ്  , ..എസ് (ഇന്‍ചാര്‍ജ്ജ്)

22.09.2007 – 11.04.2008

24

ശ്രീ.എം.സത്യരാജ്(ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍ചാര്‍ജ്ജ് )

12.04.2008 – 22.06.2008

25

ശ്രീ.വി.ഗോപിനാഥന്‍,(.എഫ്.എസ്)

23.06.2008 – 05.08.2009

26

ശ്രീമതി.ബി.ശ്രീദേവി,അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി  (ഇന്‍ചാര്‍ജ്ജ് )

05.08.2009 – 31.03.2010

27

ശ്രീമതി.ജി.തെരേസ,അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍  (ഇന്‍ചാര്‍ജ്ജ് )

01.04.2010 – 21.07.2010

28

ശ്രീ.ബിജു പ്രഭാകര്‍, ..എസ് (അഡീഷണല്‍ ചാര്‍ജ്ജ് )

21/07/10 --------