പ്രധാന താള്‍ -> വിലാസം
വിലാസം PDF Print

വിലാസം :

         സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ് ,

         വികാസ് ഭവന്‍ ,തിരുവനന്തപുരം

         കേരളം - 695033

ഫോണ്‍ : 0471 – 2305193

                    0471 – 2305230

                    0471 – 2301741

ഫാക്സ് :    0471 – 2301740

-മെയില്‍ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുകള്‍

1) ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ് ,വികാസ് ഭവന്‍ പി .

      തിരുവനന്തപുരം , കേരളം - 695033

    ഫോണ്‍ : 0471 – 2305193, 0471 – 2305230,0471 – 2301741

    ഫാക്സ് :     0471 – 2301740വിലാസം

പേര്

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍


ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടറേറ്റ് ,

വികാസ് ഭവന്‍ ,തിരുവനന്തപുരം

 

ഡയറക്ടര്‍

0471 - 2305230

അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍

0471 - 2301741

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍

0471 - 2305193

ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടര്‍(സമ്മാനവിഭാഗം)

0471 - 2305193

ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടര്‍(വില്‍പ്പനവിഭാഗം)

0471 - 2305193

ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടര്‍(അച്ചടിവിഭാഗം)

0471 - 2305193

ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍

0471 - 2305193

പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസര്‍

0471 - 2305193

അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ (.)

0471 - 2305193

സ്റ്റേറ്റ് വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍(ക്ഷേമനിധി)

0471 - 2325552

ജില്ല ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍ ,സര്‍ക്കാര്‍ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍

0471 - 2305193

ജില്ല ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍ (ആസ്ഥാനം)

0471 - 2305193

ജില്ല ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍ (ആസ്ഥാനം)

0471 - 2305193

ജില്ല ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍ (ആസ്ഥാനം)

0471 - 230519

 

2) മേഖല ഭാഗ്യക്കുറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറേറ്റ് ,ഏഴാം നില ,റവന്യു ടവര്‍ ,എറണാകുളം .

   ഫോണ്‍ :0484 – 2365824


വിലാസം

പേര്

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

മേഖല ഭാഗ്യക്കുറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറേറ്റ്

മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

0484 - 2365824

3.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,ഗവണ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,പുളിമൂട് ,തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0471 - 2479293

4.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,ഷൈന്‍ ഷോപ്പിംഗ്‌ കോംപ്ലുക്സ് ,ആശുപത്രി റോഡ്‌ ,ചാമക്കട ,കൊല്ലം

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0474 - 2746414

5.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോര്‍ ,പുതിയ ബ്ലോക്ക്‌ ,മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,പത്തനംതിട്ട

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0468 - 2322709

6.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,കല്ലുപാലം ജംഗ്ഷന്‍,ആലപ്പുഴ

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0477 - 2252292

7.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,15 -609 ,-1 -3 -ആം നില ,യൂണിയന്‍ ക്ലബ്‌ റോഡ്‌,കോട്ടയം

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0481 - 2560756

8.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,7 /295 ,നെടുമ്പുറത്ത് ടവര്‍ ,ഇടുക്കി റോഡ്‌ ,തൊടുപുഴ,ഇടുക്കി

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0486 - 2222416

9.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,ഏഴാം നില ,റവന്യു ടവര്‍ ,എറണാകുളം

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0484 - 2391182

10.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,തൃശൂര്‍

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0487 - 2360492

11.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,പാലക്കാട്‌

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0491 - 2505535

12.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,മലപ്പുറം

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0495 - 2734816

13.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,കോഴിക്കോട്

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0495 - 2371572

14.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,എം.ജി.റ്റി.ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,കല്പറ്റ ,വയനാട്

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0493 - 6204686

15.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,കണ്ണൂര്‍

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0497 - 2700803

16.ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസ്,

രണ്ടാം നില ,എഫ് ബ്ലോക്ക്‌ ,വിദ്യാനഗര്‍ പി.,കാസര്‍ഗോഡ്

ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസര്‍

0499 - 4256150